1. Ochrona danych w skrócie

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

 

ZBIERANIE DANYCH NA TEJ STRONIE 

 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez administratora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Jak zbieramy Państwa dane? 

Państwa dane są gromadzone, gdy nam je Państwo przekazują. To mogą być np. dane, które są wprowadzane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub za Państwa zgodą podczas odwiedzania strony. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wchodzą Państwo na tę stronę.

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego funkcjonowania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyrazili Pańśtwo zgodę na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać. Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonych okolicznościach. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie.

 

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I NARZĘDZIA DO ANALIZY STRON TRZECICH

 

Podczas odwiedzin tej strony, Państwa zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2.  UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

PRYWATNOŚĆ

Administratorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Są one traktowane jako poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest: 

Künstlerische Holzgestaltung Bergmann GmbH
Geschäftsführer: Doreen Stopporka
Kulturinsel Einsiedel 1
02829 Neißeaue OT Zentendorf

Telefon: 049-(0)35891-491-15
E-Mail: Info@kulturinsel.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA

W niniejszym polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania. Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu, w którym cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeżeli złożą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH WYMAGANY PRZEZ PRAWO

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Ralko Nebelung | IT-Systemingenieur

Certyfikowany specjalista ds. bezpieczeństwa IT (TÜV®)

Certyfikowany inspektor ochrony danych (TÜV®)

Certyfikowany inspektor ochrony danych (TÜV®)

Certyfikowany audytor w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych (TÜV®)

Certyfikowany i uznany ekspert w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa danych (DESAG)

Certyfikowany i uznany ekspert w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych (Berufsfachverband für das Sachverständigen- u. Gutachterwesen e.V.)


Merz Datenschutzgesellschaft mbH
Comeniusstraße 109
01309 Dresden

Telefon: 0151 / 22 349 907
E-Mail: frage@merzdatenschutz.de

 

INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO USA I INNYCH PAŃSTW TRZECICH

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na wyżej wymienione działania związane z przetwarzaniem danych.

 

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

 

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC GROMADZENIA DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH ORAZ W PRZYPADKU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (ART. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

 

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z OPISANYM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

 

PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, ma ona prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

 

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu technicznego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

 

SZYFROWANIE SSL LUB TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako administratora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

INFORMACJE, USUWANIE I KOREKTA

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.

 

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji mają Pańśtwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać zrównoważenia Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych


Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

 

3. GROMADZENIE DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Cookies

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "cookies". Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

 

PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

 

FUNKCJA KOMENTOWANIA NA TEJ STRONIE

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Państwa komentarza, zapisywane są szczegóły dotyczące daty utworzenia komentarza, Państwa adres e-mail oraz, jeśli nie piszą Państwo anonimowo, wybrana przez Państwa nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na tej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

 

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane są zapisywane i pozostają na tej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, w którym komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. komentarze obraźliwe).

 

Podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

4. NARZĘDZIA ANALIZY I REKLAMA

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. W ten sposób operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą zostać podsumowane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Ponadto Google Analytics może rejestrować m.in. ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics stosuje różne metody modelowania w celu uzupełnienia zgromadzonych zbiorów danych oraz wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowań (np. cookies lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Wykorzystanie tego narzędzia analizy jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Czas przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User ID) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są anonimizowane lub usuwane po 2 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

MATOMO (DAWNIEJ PIWIK)

Ta witryna korzysta z usługi analizy internetowej Matomo, typu open source. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika na różnych stronach w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Matomo na temat korzystania z tej strony są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Za pomocą Matomo, jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy dowiedzieć się m.in. kiedy zostały wykonane poszczególne odsłony strony i z jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne pliki dziennika (np. adres IP, referrer, przeglądarki i używane systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą stronę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Wykorzystanie tego narzędzia analizy jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

 

Anonimizacja IP

Do analizy za pomocą Matomo używamy anonimizacji IP. W takim przypadku Państwa adres IP jest przed analizą skracany, aby nie mógł być jednoznacznie przyporządkowany do Państwa.

 

Hosting

Hostujemy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

 

Facebook Pixel

Ta strona używa piksela akcji odwiedzającego z Facebooka do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednakże, według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po tym, jak zostali oni przekierowani na stronę oferenta poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą wykorzystania danych. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, jak również poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Korzystanie z Facebook Pixel jest oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe i przekazywane do Facebooka, to my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook, które odbywa się po przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki, które spoczywają na nas wspólnie, zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji dotyczących ochrony danych podczas korzystania z narzędzia na Facebooku oraz za bezpieczne pod względem ochrony danych wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, mogą Państwo realizować bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia przez Państwa u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w uwagach Facebooka dotyczących ochrony danych: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkcję remarketingu "Custom Audiences" można również wyłączyć w sekcji ustawień reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Newsletter

DANE DO NEWSLETTERA

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Państwa podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażacie zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z otrzymywania newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail zostanie zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby w razie potrzeby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

6. DOSTAWCY USŁUG HANDLU ELEKTRONICZNEGO I PŁATNOŚCI

PRZETWARZANIE DANYCH (DANE DOTYCZĄCE KLIENTÓW I UMÓW)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z serwisu lub wystawić mu rachunek.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH PRZY ZAWIERANIU UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.